ثبت نام در باشگاه مشتریان
فرم ثبت نام
لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:
  1. پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک، مبلغ 0 میلیون ریال (پس از اتمام دوره انتظار) در حساب شماره 0500034691609 بانک کارآفرین شعبه عرفان به نام آقایان دکتر فنایی، دکتر حسینی، دکتر نفر و دکتر وارسته کیا واریز و اصل فیش به دفتر باشگاه مشتریان تحویل گردد.
  2. مبلغ ودیعه تا زمان انقضای کارت یا انصراف از دریافت خدمات قابل برداشت نمی باشد.
  3. درصورت انصراف از عضویت در باشگاه مشتریان در هر زمان، مبلغ ودیعه پس از کسر هزینه های پرداختی (درصورت استفاده از خدمات بیمارستان در دوره عضویت) به حساب معرفی شده در فرم ثبت نام مسترد خواهد شد.
  4. دوره انتظار برای فعال و قابل استفاده شدن این کارت 30 روز پس از تاریخ ثبت نام خواهد بود.
  5. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر باشگاه مشتریان مراجعه فرمایید.

تصویر:
تصویر پرسنلی
اطلاعات بیمه تحت پوشش:
اطلاعات تماس:
اطلاعات بانکی جهت استرداد وجه در زمان سررسید:
ارسال مدارک:
شناسنامه
کارت ملی
  (مشاهده قوانین و مقررات باشگاه)